Lokomotywa OdsłuchLokomotywa na PKP
DR V100
DB V100
DB V160 (Baureihe 216, mit Motor MTU MB 16 V 652 TB 10)
DR V120 (Taigatrommel)
ÖBB Baureihe 2016 (Hercules)
DR V180
DB Baureihe 232 (Ludmilla)
DB V36 (Baureihe 236) wariant 1
DB V36 (Baureihe 236
DB Baureihe 245 (TRAXX)
Voith Gravita 10BB (DB Baureihe 261) wariant 1
Voith Gravita 10BB (DB Baureihe 261) wariant 2
DB Baureihe 265 (Gravita 15L BB)
DB V90 (Baureihe 290)
DB V90 (Baureihe 291)
DB V90 (Baureihe 294 bzw. 296)
DR V15
DR V60
DB Baureihe 425 (DB Baureihe 426)
DB VT 62.9
DB VT 66.9
DB Baureihe 648 (LINT 41)
DB Baureihe 772 (Ferkeltaxi, mit Reko-Motor MAN 2866 UH)
DR LVT172 (Ferkeltaxi, mit Originalmotor 6 KVD)
DB VT 98 (ÖBB Baureihe 5081)
DEV T42
DSB Baureihe MY (NOHAB)
Renfe Baureihe 313
Renfe Baureihe 316
Renfe Baureihe 318
Renfe Baureihe 319.2
Renfe Baureihe 319.3
Renfe Baureihe 321
Renfe Baureihe 333.1
ÖBB VT 5042
ÖBB Baureihe 5047
DB Baureihe 628
DB Baureihe 215
DB Köf III (DB Baureihen 331-335)
Renfe Baureihe 354
DB VT 60.5 (DRG VT 137 347-396)